ÁFA megfizetése nélküli vámkezelés

Tisztelt Érdeklődő!

Vámügynökségünk 2015 januárjától kezdődően új szolgáltatást kínál, melynek kapcsán az ügyfeleink mentesülhetnek, az áruk szabadforgalomba helyezésekor kirótt ÁFA megfizetésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatást, jogszabályi környezetet az alábbiakban olvashat.


ÁFA megfizetése nélküli vámkezelés
Közvetett képviselő közreműködésével


A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén
közvetlen illetve közvetett vámjogi képviselő alkalmazását teszik lehetővé.

A közvetett vámjogi képviselet lényege, hogy a képviselő saját nevében, de egy másik
személy érdekében jár el. Közvetett vámjogi képviselet esetén tehát az Alpok-Adria Kft saját nevében, de az importőr érdekében jár el és a vonatkozó vámterhek megfizetése kapcsán az importőrrel egyetemleges adóssá válik.

Az ÁFA Tv 145. § szerint:

(2) Abban az esetben, ha a termék importja során a vámeljárásban az importáló helyett annak
      közvetett vámjogi képviselője jár el, az adót a közvetett vámjogi képviselő fizeti.

Ebben az esetben az importőr gazdálkodót ( megbízót )nem terheli tehát az ÁFA fizetési kötelezettség azon vámügyletek esetén ahol az importőr érdekében közvetett képviselő jár el.

Az ÁFA Tv 120. § értelmében:

„Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen minőségében - a terméket,
szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb
módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet

c) termék importjához kapcsolódóan

ca) maga vagy közvetett vámjogi képviselője megfizetett, illetőleg

cb) maga vagy közvetett vámjogi képviselője fizetendő adóként megállapított;

Az importőr tehát a vámeljárás alkalmával alaphelyzetben jogosult lenne a közvetett
képviselő által megfizetett / megállapított ÁFA levonására. Ezért szükséges a levonási jog átruházása a közvetett képviselőre az alább részletezett engedményezésével . Igy  valósul meg az importőr számára az „ÁFA megfizetése nélküli” vámkezelés.

ÁFA TV 156 - 157 §:

156. § (1) A 155. § (1) bekezdésétől eltérően az adót önadózással állapítja meg az az
adófizetésre kötelezett, akinek (amelynek) részére azt - kérelmére - a vámhatóság
engedélyezi.

157. § Abban az esetben, ha a 156. § szerinti engedélyes egyúttal közvetett vámjogi
képviselő is, jogosult az adót önadózással megállapítani arra a termékimportra is, amelyben
az importáló megbízása alapján jár el, függetlenül attól, hogy az importáló maga a 156. §
szerint engedélyes-e, vagy nem.

A fenti 120. §-ban megjelenő, cb) pontban részletezett adó megállapítási” lehetőség az idézett
156 -157. §-ok értelmében az önadózó engedéllyel rendelkező gazdasági szereplők részére
fennálló jogintézmény, melynek keretében a vámeljárás során az import ÁFA nem kerül
kiszabásra, hanem annak rendezésére a közvetett vámjogi képviselő (Alpok-Adria Kft) ÁFA
bevallásában nyílik lehetőség. Társaságunk 2014 december óta rendelkezik önadózó engedéllyel, ennek birtokában jogosult az import ÁFA önadózóként, ÁFA bevallásban történő rendezésére.

Az ÁFA Tv 129. paragrafusa szerint:

(1) Az importáló helyett annak közvetett vámjogi képviselője gyakorolhatja a termék
      importjához kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonását, ha

a) az importálót az adólevonási jog keletkezésekor és azt követően az adólevonási jog
     egyébként korlátozás nélkül megilleti, valamint

b) az a) pontban említett feltétel teljesüléséről az importáló nyilatkozik vámjogi
    képviselőjének.

(2) A közvetett vámjogi képviselő az (1) bekezdés szerint megszerzett adólevonási jogot - az
      adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeitől függetlenül - abban az esetben
      gyakorolhatja, ha

a) személyes rendelkezésére áll az (1) bekezdés b) pontjában említett, nevére szóló
     nyilatkozat, valamint

b) belföldön nyilvántartásba vett adóalanyként nincs olyan, e törvényben szabályozott
     jogállása, amely adólevonási jogát egyébként korlátozza.

(3) Abban az esetben, ha a közvetett vámjogi képviselő gyakorolja az (1) bekezdés szerint
     megszerzett adólevonási jogot, az importálónak a termék importjához kapcsolódó adólevonási
     joga elenyészik.

Összegezve az idézett paragrafust, az adó levonási jog közvetett vámjogi képviselő – Alpok- Adria Kft – által történő gyakorlásának feltétele az importőr kötött tartalmú nyilatkozata az alábbiak szerint:NYILATKOZAT ADÓLEVONÁSI JOG ENGEDMÉNYEZÉSÉRŐL


Sorszám:

Alulírott

Cég: ………………………………………………………………………………
Székhely: ………………………………………………………………………………
Adószám: ………………………………………………………………………………
VPID szám: ………………………………………………………………………………

Az Alpok-Adria Szállítmányozó Kft ( 1119 Budapest, Fehérvári út 85.
adószám: 10337154-2-43, EORI szám: HU 0000028440), mint közvetett vámjogi
képviselő által végzett, ………… sorszámú, ……………………… határozat számú
szabadforgalomba helyezés vámeljárás kapcsán a termékimportot terhelő általános
forgalmi adó közvetett képviselő általi önadózással történő megfizetését

adólevonási jogát az Alpok-Adria Szállítmányozó Kft-re engedményezi.

Fentieken túl a 2003. évi XCII törvény ( továbbiakban Art. ) 7.§ (2) pontja értelmében
az adóhatóság előtti törvényes képviselőként és az áruk importőreként büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 2007. évi CXXVII Törvény (
továbbiakban ÁFA Tv. ) 129. és 130. §-aiban foglalt rendelkezései értelmében
Társaságunkat a vonatkozó ügylet tekintetében az adólevonási jog keletkezésekor és
azt követően az adólevonási jog korlátozás nélkül megilleti.
Jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az importált termékeket nem az ÁFA
Törvény 124. §-ában foglalt korlátozások alá eső termékértékesítéshez és/vagy
szolgáltatáshoz használjuk fel, továbbá hogy a termék felhasználása nem esik az ÁFA
Törvény 123. §-ában foglalt előzetesen felszámított adó megosztásának hatálya alá.
Tudomásul veszem, hogy mivel az ÁFA Tv. 129. § (3) pontjában foglaltak szerint, ezen
nyilatkozat alapján a közvetett vámjogi képviselő gyakorolja a megszerzett
adólevonási jogot, az importálónak, azaz társaságunknak a termék importjához
kapcsolódó adólevonási joga elenyészik.

Ezen nyilatkozat elválaszthatatlan melléklete az ügylet kapcsán készült közvetett
vámjogi képviseletre szóló ………………. számú eseti vámkezelési megbízás.

Budapest, 2015.


                                                 

                                                ……………………………………

                                                 Nyilatkozatot kiadó társaság
                                                 adóhatóság előtti törvényes
                                               képviseletére jogosult aláírása
A nyilatkozat minden esetben konkrét vámhatározathoz kötődik azokat vámkezelésenként
egyedileg kell cégszerűen aláírni.

Fontos momentum, hogy az engedményező nyilatkozat kiadásával az adólevonási jog
elenyészik, nem fordulhat elő tehát, hogy a közvetett vámjogi képviselő által rendezett ÁFA
összeget az importőr is visszaigényelhető tételként szerepeltesse bevallásában.

A nyilatkozat kötelező tartalmaként hivatkozott teljes paragrafusokat ( 129, 130, 123, 124. )
anyagunkban terjedelmük miatt nem szerepeltetjük, de felhívjuk szíves figyelmüket azok
tanulmányozására.

A szolgáltatás lényegét összegezve tehát:

  1. Importőr közvetett vámjogi képviseleti megbízást ad az Alpok-Adria Kft-nek
  2. Az Alpok-Adria Kft vámcsoportja a megbízás alapján a vámkezelést közvetett képviselőként elvégzi
  3.  Vámhatározat alapján, a közvetett képviselő által küldött „Vámbekérő” számviteli bizonylatra  az     importőr a vám összegét a közvetett képviselőnek 24 órán belül megfizeti.
  4.  Vámhatározat számának ismeretében importőr nyilatkozatban engedményezi adólevonási jogát
  5. Az Alpok-Adria Kft részére Az Alpok-Adria Kft az import ÁFA összegét tárgyhavi ÁFA bevallásában rendezi

A közvetett vámjogi képviselettel megvalósuló „ ÁFA mentes „ magyarországi
vámkezelésekhez az alábbi dokumentumok megléte szükséges:

-    Megbízási szerződés közvetett képviseletre  eseti - állandó
-    Nyilatkozat adólevonási jogról