Jogszabályok

MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK

(MÁSZ)

2014. május 29-én elfogadott szöveg

Módosítva 2017. május 30-án

1. §

Alkalmazási terület

1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a Megbízó, mint vállalkozó és a Szállítmányozó, mint vállalkozó között jönnek létre, és a magyar jog szerint szállítmányozásnak minősülnek.

 

2. Ha a Szállítmányozó kombinált fuvarozási okmányt bocsát ki (MTO/CTO/NVOCC okmány, vagy más hasonló tartalmú okmány), úgy ezen okmányok feltételei a MÁSZ alkalmazását megelőzik.

 

3. Ha a szerződés tárgya pénz, értékpapír, nemesfém, drágakő, fegyver, muzeális értékű tárgy, festmény, hallucinogén anyag, ill. más különleges értékű de nem normál kereskedelmi áru, ezen Általános Szállítmányozási Feltételek csak a szerződő felek kifejezett és írásbeli megállapodása esetén alkalmazandók.

2. §

Szállítmányozási szerződés

1. (A felek fő kötelezettsége)

Szállítmányozási szerződés alapján a Szállítmányozó a saját nevében, a Megbízó javára, küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére, és ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, a Megbízó pedig díj fizetésére köteles.

2. (A Szállítmányozó ajánlata, az ajánlat elfogadása)

A Szállítmányozó ajánlata csak azonnali elfogadás esetén érvényes, kivéve, ha az ajánlatban az ajánlati kötöttség határideje meg van határozva. Ez esetben – eltérő megállapodás esetén - az ajánlattal mindenben azonos írásos elfogadásnak a Szállítmányozóhoz a határidő utolsó napján, 17:00 óráig meg kell érkeznie. Az ezen időpontot követően érkezett elfogadás alapján a szerződés nem jön létre. Nem jön létre a szállítmányozási szerződés, ha a Szállítmányozó a Megbízó ajánlatára nem tesz az ajánlattal mindenben azonos tartalmú, írásos elfogadó nyilatkozatot.

3. (A Szállítmányozó hallgatása, tartózkodása)

A Szállítmányozó hallgatása, vagy valamitől való tartózkodása, csak egy adott ügylet tekintetében, és csak a felek előzetes rendelkezése alapján minősül jognyilatkozatnak.

4. (A Megbízó általános szerződési feltételei)

A Megbízó általános szerződési feltételei nem alkalmazandók.

5.( A megbízás formája)

A szállítmányozási megbízást (elfogadást) írásban kell adni. A telefonon, szóban adott megbízást a Megbízó haladéktalanul, írásban köteles megerősíteni. Ennek elmulasztásából eredő bármely következményért a Megbízó felel.

6. (Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség)

A Megbízó és a Szállítmányozó köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.

7. (Szokások a felek viszonyában)

A szakma szokásai és a felek között korábban kialakított szokások csak akkor válnak a szerződés részévé, ha ebben a felek kifejezetten megállapodtak.

8. (A szállítmányozási megbízás tartalma)

A megbízásnak a szállítmányozási szerződés végrehajtásához szükséges adatokat, és minden információt hiánytalanul és pontosan kell tartalmaznia. A hiányos, vagy pontatlan megbízásból fakadó következmények a Megbízót terhelik.

9. (Adatok ellenőrzése)

A Szállítmányozó nem köteles a Megbízó által közölt adatok valódiságát, helyességét, pontosságát, stb. ellenőrizni.

3. §

A megbízás teljesítése

1. (A Megbízó érdekeinek elsődlegessége)

A megbízás teljesítése során a Szállítmányozónak a Megbízó érdekeit kell képviselnie. A Megbízó érdekeinek képviseletébe nem értendő bele semmilyen cselekmény, vagy cselekménytől való tartózkodás, amellyel a Szállítmányozó saját magának kárt, költségeket, vagy más hátrányt okozna.

 

2. (Utasítások)

A Szállítmányozó a Megbízó utasításait köteles követni, azok szakszerűtlenségére azonban a Megbízó figyelmét fel kell hívnia. A célszerűtlen, szakszerűtlen, hiányos, hibás és késedelmesen adott utasítások következményeit a Megbízó viseli.

 

3. (A Megbízó az utasítást fenntartja)

Ha a Megbízó az utasítást a figyelmeztetés ellenére fenntartja, a Szállítmányozó a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó kockázatára, biztosíték szolgáltatását követően elláthatja. A biztosíték szolgáltatása tekintetében eltelt idő következményei a Megbízó terhére esnek.

 

4. (Eltérés az utasítástól)

A Szállítmányozó a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke – Szállítmányozó rendelkezésére álló adatok alapján - minden kétség nélkül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

 

5. (Az utasítás teljesítésének megtagadása)

A Szállítmányozónak meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

 

6. (Az utasítás költségei)

A Megbízó köteles megtéríteni, ill. a Szállítmányozó kérésére kellő időben előlegezni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket.

 

7. (Utasítás és biztosíték)

A Szállítmányozó az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a Megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a Szállítmányozó az utasítás teljesítését megtagadhatja. Nem megfelelő a biztosíték, ha az a végrehajtási láncban résztvevőknél várhatóan felmerülő költségek 10%-kal növelt összegét nem éri el, és ha a biztosíték nem alkalmas arra, hogy azt a Szállítmányozó minden további, a Megbízó vagy harmadik személy ellen folytatott érvényesítési eljárás nélkül, azonnal igénybe vegye. A Szállítmányozónak a biztosítékkal - annak igénybevételét, vagy a Megbízó fizetését követően - haladéktalanul el kell számolnia.

 

8. (Az utasítás módosítása)

Ha a Megbízó a szállítmányozási megbízást úgy módosítja, hogy azt a Szállítmányozó nem tudja teljesíteni, a Szállítmányozó a szerződés teljesítésétől elállhat, vagy azt felmondhatja és követelheti felmerült költségeinek megtérítését, valamint díjazását.

 

9. (A Megbízó nem ad utasítást)

Ha a Szállítmányozó kért, de nem kapott utasítást a közölt időn belül a Megbízótól, úgy a Szállítmányozó saját belátása szerint jogosult intézkedni. Az intézkedés során a Szállítmányozó saját kárának és költségeinek elkerülése, ill. minimalizálása mellett a Megbízó kárának enyhítését és az ésszerűségi szempontokat köteles figyelembe venni. A Szállítmányozónál ilyen módon keletkezett károk a Megbízó terhére esnek.

 

10. (Harmadik személyek rendelkezése)

A Megbízónak olyan utasítása, amely szerint a küldeményt harmadik személy rendelkezésére kell tartani, már nem vonható vissza akkor, ha a küldeménnyel kapcsolatban a harmadik személyt a rendelkezési jog már megilleti. A harmadik személy rendelkezéséből fakadó következmények, így különösen a károk és költségek a Megbízót terhelik

 

11. (Akadályok)

A Szállítmányozó köteles a Megbízót tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a megbízás teljesítését akadályozza, vagy annak bármiféle módosítását teszi szükségessé.

 

12. (A Megbízó visszavonja a megbízást)

Ha a Megbízó a megbízást visszavonja és a Szállítmányozó a megbízás teljesítése érdekében már intézkedéseket tett, úgy az ebből fakadó károkat és költségeket, valamint a szállítmányozási díjat a Megbízó megtéríteni tartozik. A Megbízó ezen esetre kötbérrel tartozik a Szállítmányozónak, amelynek összege a megállapodott díj 20%, és amely a kártérítésbe beleszámítandó.

 

13. (A Szállítmányozó elállása)

Amennyiben olyan, a Szállítmányozó befolyásán kívül álló körülmények következnek be, amelyek a Szállítmányozó kötelezettségeinek teljesítését részben vagy egészben lehetetlenné teszik, úgy a Szállítmányozó jogosult elállni vagy a szerződést felmondani és költségeit, valamint arányos díját követelni.

 

14. (Gyűjtőforgalom)

A Megbízó kifejezett tiltása hiányában a Szállítmányozó a küldeményt gyűjtőforgalomban is továbbíttathatja.

 

15. (Hatósági rendelkezések)

A Szállítmányozó csak a szállítmányozással közvetlenül összefüggő hatósági rendelkezéseket köteles ismerni és betartani. Minden egyéb hatósági rendelkezés, így különösen az egyes országok export- és importszabályozásával kapcsolatos előírások betartásáért a Szállítmányozó nem felel.

 

16. (A Szállítmányozó belépése a teljesítésbe)

A Szállítmányozó a megbízást teljes egészében, vagy részben, maga is teljesítheti. Amennyiben a Szállítmányozó a megbízást maga teljesíti, úgy erről a Megbízót, legkésőbb az elszámolás keretében tájékozatnia kell.

 

17. (Határidők)

A Szállítmányozó kifejezett és írásos nyilatkozat hiányában nem vállalja, hogy a küldeményt meghatározott napon vagy meghatározott járattal továbbítja, vagy, hogy ő maga, vagy bármely közreműködő egy meghatározott cselekményt meghatározott időpontban végez el.

 

18. (Átvételi elismervény)

A Szállítmányozó a Megbízó kérésére átvételi elismervényt bocsát ki.

 

19. (Tájékoztatás)

A Szállítmányozó a Megbízó kívánságára külön is ad tájékoztat